سلام

نرم افزار شبیه ساز اعداد تصادفی به صورت آبشاری .ماتریکسی.

matrix

DOWNLOAD

»