نرم افزار ساده و کم حجم  برای پیدا کردن آی پی سایت از روی آدرس آن نوشته شده توسط خودم.

DOWNLOAD